ข่าวประชาสัมพันธ์
เงื่อนไขของการ ค้นหา
   
ปีการศึกษา    ภาคการศึกษา
ระดับการศึกษา
ประเภทนักศึกษา
ค้นหาตามรหัสวิชา


ข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอน
รหัสรายวิชา ชุดที่ section ชื่อรายวิชา หน่วยกิต จำนวนที่รับ จำนวนที่ลงทะเบียน ประเภท
น.ศ. ที่เปิดให้ลง
วัน เวลา ห้อง รายละเอียดเพิ่ม
EDPT201 1 01 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 5(450) 40 31 ภาคปกติ ::-::
EDPT201 1 03 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 5(450) 60 51 ภาคปกติ ::-::
EDPT201 1 04 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 5(450) 60 56 ภาคปกติ ::-::
EDPT201 1 05 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 5(450) 60 57 ภาคปกติ ::-::
EDPT201 1 06 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 5(450) 60 54 ภาคปกติ ::-::
EDPT201 1 07 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 5(450) 40 26 ภาคปกติ ::-::
[1]
พัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ [สอบถามการใช้งานโทรภายใน 2831]