โปรดระวัง  หมดระยะเวลาการเข้าใช้ระบบ โปรดล็อคอินอีกครั้ง เข้าระบบ

เงื่อนไขของการ ค้นหา
   
ปีการศึกษา    ภาคการศึกษา
ระดับการศึกษา
ประเภทนักศึกษา
ค้นหาตามรหัสวิชา


ข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอน
รหัสรายวิชา ชุดที่ section ชื่อรายวิชา หน่วยกิต จำนวนที่รับ จำนวนที่ลงทะเบียน ประเภท
น.ศ. ที่เปิดให้ลง
วัน เวลา ห้อง รายละเอียดเพิ่ม
AGAE101 1 01 การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 35 7 ภาคปกติ พฤ. 08:00:01-12:00:00 17401
AGAE101 1 02 การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 35 8 ภาคปกติ จ. 13:00:01-17:00:00 17405
AGAE101 1 03 การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 35 7 ภาคปกติ ศ. 08:00:01-12:00:00 17301
AGAE101 1 04 การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 35 3 ภาคปกติ ศ. 08:00:01-12:00:00 17405
AGAE102 1 01 การจัดการฟาร์มและมาตรฐานฟาร์ม 3(2-2-5) 35 8 ภาคปกติ จ. 08:00:01-12:00:00 17202
AGAE103 2 01 พื้นฐานงานช่างและจักรกลการเกษตร 3(2-2-5) 35 5 ภาคปกติ พ. 08:00:01-12:00:00 17301
AGAE103 2 02 พื้นฐานงานช่างและจักรกลการเกษตร 3(2-2-5) 35 9 ภาคปกติ พฤ. 08:00:01-12:00:00 17302
AGAE103 2 03 พื้นฐานงานช่างและจักรกลการเกษตร 3(2-2-5) 35 8 ภาคปกติ อ. 08:00:01-12:00:00 17202
AGAE105 2 01 การจัดการระบบฟาร์มปศุสัตว์ 3(2-2-5) 35 8 ภาคปกติ พฤ. 08:00:01-12:00:00 17402
AGAE111 1 01 มาตรฐานสินค้าเกษตร 3(3-0-6) 35 4 ภาคปกติ จ. 13:00:01-16:00:00 17302
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157]
พัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ [สอบถามการใช้งานโทรภายใน 2831]