โปรดระวัง  หมดระยะเวลาการเข้าใช้ระบบ โปรดล็อคอินอีกครั้ง เข้าระบบ

เงื่อนไขของการ ค้นหา
   
ปีการศึกษา    ภาคการศึกษา
ระดับการศึกษา
ประเภทนักศึกษา
ค้นหาตามรหัสวิชา


ข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอน
รหัสรายวิชา ชุดที่ section ชื่อรายวิชา หน่วยกิต จำนวนที่รับ จำนวนที่ลงทะเบียน ประเภท
น.ศ. ที่เปิดให้ลง
วัน เวลา ห้อง รายละเอียดเพิ่ม
AGAE104 1 01 การจัดการระบบการผลิตพืช 3(2-2-5) 40 38 ภาคปกติ อ. 08:00:01-12:00:00 14601
AGAE105 1 02 การจัดการระบบฟาร์มปศุสัตว์ 3(2-2-5) 40 38 ภาคปกติ พ. 08:00:01-12:00:00 17406
AGAE105 1 03 การจัดการระบบฟาร์มปศุสัตว์ 3(2-2-5) 40 27 ภาคปกติ อ. 13:00:01-17:00:00 17405
AGAG101 1 01 หลักพืชศาสตร์ 3(2-2-5) 40 27 ภาคปกติ จ. 13:00:01-17:00:00 IT207
AGFH101 1 04 หลักการประมง 3(2-2-5) 40 27 ภาคปกติ ศ. 08:00:01-12:00:00 17302
AGFN107 2 01 อาหารไทย 3(2-2-5) 40 27 ภาคปกติ จ. 13:00:01-17:00:00 25101
AGFN110 1 01 การถนอมอาหาร 3(2-2-5) 40 38 ภาคปกติ พ. 08:00:01-12:00:00 25102
AGFN110 1 03 การถนอมอาหาร 3(2-2-5) 40 27 ภาคปกติ อ. 13:00:01-17:00:00 25301
AGFN202 2 01 หลักการจัดดอกไม้ 3(2-2-5) 40 38 ภาคปกติ อ. 08:00:01-12:00:00 25203
AGFN202 3 02 หลักการจัดดอกไม้ 3(2-2-5) 40 27 ภาคปกติ ศ. 08:00:01-12:00:00 25301
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36]
พัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ [สอบถามการใช้งานโทรภายใน 2831]