ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางการใช้ห้อง
  1213
  1223
  1225
  1226
  1311
  1321
  1322
  1323
  14501
  14502
  14503
  14504
  14505
  14506
  14601
  14602
  14603
  14604
  14605
  14606
  14701
  14702
  14703
  14704
  14705
  14706
  15102
  15401
  15402
  15403
  15404
  15405
  15406
  15501
  15502
  15503
  15504
  15601
  15602
  15603
  15604
  15701
  15702
  15703
  15704
  15801
  15802
  15803
  15804
  16201
  16205
  16209
  16211
  16301
  16305
  16307
  16314
  16401
  16405
  16406
  16409
  17202
  17301
  17302
  17304
  17305
  17402
  17404
  17405
  17406
  18/1201
  18/1202
  18/1203
  18/1204
  18/1205
  18/1301
  18/1302
  18/2103
  18/2104
  18/2105
  18/2202
  18/2203
  18/2204
  18/2205
  18/2301
  18/2303
  18/2304
  18/2305
  18/2306
  18/2401
  18/2404
  18/3103
  18/3104
  18/3105
  18/3106
  18/3202
  18/3203
  18/3204
  18/3205
  18/3303
  18/3304
  18/3305
  18/3306
  18/4107
  18/4108
  18/4109
  18/4201
  18/4202
  18/4203
  18/4206
  18/4208
  18/5104
  18/5105
  18/5106
  18/5202
  18/5204
  18/5205
  18/5206
  18/5207
  18/6101
  18/6102
  19301
  19302
  19401
  19402
  19501
  19701
  20101
  20102
  21101
  21102
  21103
  222
  231
  23101
  232
  233
  234
  235
  236
  237
  24203
  24206
  24208
  24209
  24301
  24302
  24303
  24304
  24305
  24306
  24307
  24308
  24309
  24401
  24402
  26101
  27301
  27302
  27303
  28101
  28102
  311
  321
  322
  323
  324
  325
  326
  327
  331
  332
  333
  334
  335
  336
  337
  415
  417
  425
  431
  432
  434
  435
  436
  437
  438
  6101
  6201
  6202
  6301
  914
  915
  921
  922
  923
  924
  925
  933
  934
  935
  943
  944
  945
  953
  954
  955
  963
  964
  965
  966
  971
  973
  974
  982
  983
  984
  ED207
  ED208
  ED209
  ED211
  ED212
  ED301
  ED302
  ED303
  ED305
  ED306
  ED307
  ED402
  ED405
  ED406
  IT105
  IT106
  IT107
  IT205
  IT206
  IT207
  สถาบันพละ
  สนามตะกร้อ
  สนามฟุตซอล
  สนามฟุตบอล
  สนามมวย
  สนามเทนนิส
  โรงยิม1
  โรงยิม2
  
ปี  ภาคการศึกษา  
 
วัน
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
เวลา
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
พัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ [สอบถามการใช้งานโทรภายใน 2831]